Pickup from Eggstasy at 20775 N Pima Rd, Scottsdale, AZ 85255, USA