Pickup from Saigon Bites at Saigon Bites, shop 8/36-40 Victoria St, East Gosford NSW 2250, Australia